Nog een serie van de ‘Embassy’

Het eerste deel van de tentoonstelling ging de voorlopers van de
Rozenkruiser-beweging.
Daar horen ook een groep werken bij die bekend staan onder
een soort van schuilnaam: Geber, of Pseudo-Geber.

Geber of Pseudo-Geber is een soort van pseudoniem voor een schrijver
die een aantal werken in het latijn over alchemie heeft geschreven.
Tegenwoordig veronderstelt men dat de schrijver van die werken Jābir ibn Ḥayyān is.
Maar er zijn ook delen die geschreven zijn door Abū Bakr al-Rāzī.
Genoemde alchemisten leefden rond 800 – 925 na Christus.

Van die groep latijnse boeken is er ook een te zien op de
tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie.

DSC03892EFMGeberAlchimiaeLibriBernNürnberg1545LiberFornacum

Liber Fornacum, een werk over ovens.


Dan komen we bij het deel van de tentoonstelling waar versies te zien
zijn van het Rozenkruiser Manifest.

DSC03893EFMAllgemeineUndGeneralReformationDerGantzenWeitenWeltBenebenDerFamaFraternitatisKassel16141edruk

DSC03894EFMAllgemeineUndGeneralReformationDerGantzenWeitenWeltBenebenDerFamaFraternitatisKassel16141edruk

Vermomd als een reisverhaal wordt in het manifest bijvoorbeeld gekozen voor een wetenschapsbenadering waarbij het niet genoeg is oude bronnen te bestuderen. Je moet zelf onderzoek uitvoeren, Allgemeine und general Reformation der gantzen weiten Welt beneben der Fama Fraternitatis, Kassel, 1614, 1e druk.


DSC03895EFMChymischeHochzeitChristianiRosencreutzStraatsburg16161edruk

Nog een manifest: Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, Straatsburg, 1616, 1e druk.


DSC03896EFMDanielMöglingSpeculumSophicumRhodeStauroticumHandschriftCa1650

Daniel Mögling, Speculum Sophicum Rhode Stauroticum, handschrift, circa 1650. Een afbeelding met heel war boodschappen.


DSC03898EFMDanielMöglingPoculumPansophiaeInGeheimeFigurenHandschrift1943AfbeeldingBekerVanDeAlwijsheid

‘De beker van alwijsheid’. Dat is nog al wat. De afbeelding staat in een handschrift uit 1943 (!) Het heet ‘Geheime figuren’ en is gebaseerd op Daniel Mögling, Poculum Pansophiae.


Wat een verbazing moet er zijn geweest…

Vorige week bezocht ik de tentoonstelling ‘De Rozenkruiser Revolutie’
in de Embassy of the free mind in Amsterdam.
Als je er een kijkje gaat nemen zie je een prachtig grachtenpand
aan de Keizersgracht, een mooie tuin, een bibliotheek en een
mooie selectie boeken. En wat voor boeken.
Ben je een overtuigde Rozenkranser dan zullen de manifesten je misschien
het meest aanspreken. Maar ik was gewoon op zoek naar mooie boeken.

Als je iets wilt vertellen over de wordingsgeschiedenis
van een beweging dan begin je met de voorgangers.
Dat doet de Embassy of the free mind ook en daarom is de opbouw
van de tentoonstelling als volgt:
1. Wonderbaarlijke tekenen aan de hemel
2. De Rozenkruisers Manifesten
3. De schrijver van het vierde manifest
4. De Rozenkruisers in de Nederlandse Republiek
5. Reacties uit alle windstreken
6. De pelgrim op pad

Van een aantal van deze categorieen heb ik van de boeken een foto gemaakt.

Bijvoorbeeld van die ‘wonderbaarlijke tekenen aan de hemel’.
Wat moeten de mensen in die tijd met verbazing gekeken hebben
naar de hemel.

DSC03888JohannesKeplerStellaNovaInPedeSerpentariiPraag1606Book

Van oktober 1604 tot oktober 1605 was er een bijzonder felle ster te zien. Johannes Kepler schreef er een boek over: Johannes Kepler, Stella nova in pede serpentarii, Praag, 1606. Met verbazing zullen mensen er naar gekeken hebben en de observaties vinden we terug in dit boek met die mooie afbeelding.

DSC03889JohannesKeplerStellaNovaInPedeSerpentariiPraag1606Image


Begin 1600 is een tijd waarin mensen aan het denken werden gezet
en er ook veel wetenschappelijke voortgang werd gemaakt.
Maar ook op het vlak van filosofie waren er veel nieuwe ontwikkelingen.

DSC03890JohannesKeplerGründtlicherBerichtVonEinemUngewöhnlichenNewenSehrGrossenHellenGläntzendenSternPraag1605Book

Dit is nog een boek van Kepler, over een ongewone, nieuwe, zeer grote, heldere en glanzende ster. Wie wil dat nou niet zien? Johannes Kepler, Gründtlicher bericht von einem ungewöhnlichen newen sehr grossen hellen gläntzenden Stern, Praag, 1605.

DSC03890JohannesKeplerGründtlicherBerichtVonEinemUngewöhnlichenNewenSehrGrossenHellenGläntzendenSternPraag1605Image

Daarbij gaat het de tentoonstellingsmaker vooral om de houtdruk op de titelpagina. Het is een afbeelding van het einde der tijden. Voor ons een soort van abstract idee misschien verbonden met atoombewapening of klimaatverandering en de uitputting van de bodem. Maar voor Christenen in de late middeleeuwen een veel concreter beeld.


Maar in het eerste deel waren nog meer mooie boeken.

DSC03885RobertFluddUtriusqueCosmiHistoriaOppenheim1618Book

Robert Fludd, Utriusque Cosmi Historia, Oppenheim, 1618. De afbeelding links trok mijn aandacht.


DSC03885RobertFluddUtriusqueCosmiHistoriaOppenheim1618Image

Ik was minder aangetrokken door het abstracte godsbeeld, boven, in het midden. Mijn oog viel vooral op de twee bokshandschoenen, aan het eind van de twee wolkenboog-uiteinden. Wat betekenen die? Ik ben meerdere keren naar het boek gaan kijken en steeds opnieuw zag ik bokshandschoenen.


DSC03887DanielMöglingSpeculumSaphicumRhodoStauroticumManuscriptNa1618

Daniel Mögling, Speculum Saphicum Rhodo Stauroticum, manuscript. Na 1618.


DSC03886DanielMöglingSpeculumSaphicumRhodoStauroticumManuscriptNa1618

Een soort van kasteel/toren op wielen. Met een hoop activiteiten er om heen, op de grond en in de lucht. Wil je er meer van weten dan raad ik een bezoek aan de Keizersgracht zeer aan.


Wordt vervolgd,